MALMÖ SIMSÄLLSKAP
IDEELL FÖRENING MED HEMORT I MALMÖ KOMMUN
BILDAD DEN 10 AUGUSTI 1869
STADGAR
   

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål

Föreningen skall bedriva ett arbete för att främja simkunnighet och simidrott.
Föreningen vill på alla nivåer bedriva föreningens idrott så, att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en drogfri och dopingfri idrott.

§ 2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 3 Tillhörighet mm

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
Svenska Simförbundet (SSF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut, fattade av överordnat idrottsorgan.
På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS) eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse, är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

§ 5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter gemensamt och/eller av styrelsen befullmäktigad/-e person/personer.

§ 6 Räkenskapsår och Verksamhetsår

Räkenskaps- och verksamhetsåret omfattar tiden 1.1 - 31.12.

§ 7 Stadgetolkning mm

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SSF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Styrelsen är ansvarig för att nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande Årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i § 31.

§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av både medlem och styrelse.

§ 9 Upplösning av föreningen

Förslag om föreningens upplösning skall behandlas på två möten, varav ett skall vara föreningens ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten skall förflyta minst 60 dagar.
För att ett sådant förslag skall kunna bifallas fordras beslut av minst 3/4 av vid respektive möte närvarande röstberättigade medlemmar.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet skall, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, tillsammans med revisionsberättelse och balans- och vinst- och förlusträkningar, omedelbart delges det egna specialförbundet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Medlemsåret omfattar tiden 1.1 – 31.12 för vilken tid medlemsavgift betalas.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom 21 dagar enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 11 Kategorier för medlemskap

Förutom betalande medlem förekommer följande medlemskategorier;
 1. Ständig medlem, vilket uppnås mot avläggande av 10 gånger den aktuella medlemssavgiften.
 2. Hedersmedlem - varom beslut fattas på ordinarie årsmöte.
 3. Hedersordförande - varom beslut fattas på ordinarie årsmöte.
Ovanstående tre kategorier betalar inga medlemsavgifter.

§ 12 Utträde

Medlem, som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen eller till den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemmen anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Inbetalda medlemsavgifter återbetalas inte.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 13 Uteslutning och varning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta 180 dagar från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom 21 dagar enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 14 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem:
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i § 3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

§ 15 Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller av den styrelsen i sitt ställe utsett. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

§ 16 Tidpunkt, kallelse

Ordinarie årsmöte hålls efter räkenskapsårets utgång, under mars månad.
Ordinarie årsmöte utlyses av styrelsen, dock senast 28 dagar före mötets avhållande och meddelas via anslagstavla i kanslilokal samt på föreningens hemsida.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening, eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens och medlemmarnas förslag med styrelsens yttrande, skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 17 Förslag att behandlas av årsmöte

Både medlem och styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 35 dagar före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslag.
Förslag om föreningens upplösande eller ändring av föreningens stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast 42 dagar före årsmötet.

§ 18 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte

Rösträtt på årsmöte har medlem som betalt medlemsavgifter senast den siste februari och som under föregående år har fyllt 15 år. Rösträtt är personlig och får inte utnyttjas via fullmakt. Ständig medlem, hedersmedlem och hedersordförande äger rösträtt.
Medlem som inte har rösträtt, äger yttranderätt och förslagsrätt.

§ 19 Begränsning av rösträtt

Utsedd styrelse äger inte rätt att rösta i val av revisorer och valberedning.

§ 20 Beslutmässighet

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 21 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop, eller om så begärs efter omröstning med räkning.
Med undantag för de i § 8 och § 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 22 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad myndig medlem i föreningen.
Valbar till revisor är myndig person.
Arbetstagare som har sin huvudsakliga inkomst inom föreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
Väljs medlem i valberedning till post i styrelse eller till revisor, är denne inte längre valbar till valberedningen.

§ 23 Ärenden vid årsmötet

Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas och protokollföras.
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av;
  a) ordförande för mötet.
  b) sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet.
5. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens berättelser för sistförflutna räkenskaps- och verksamhetsåret;
  a) verksamhetsberättelse.
  b) förvaltningsberättelse omfattande resultaträkning och balansräkning.
8. Revisorernas berättelse över det sistförflutna räkenskaps- och verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av;
  a) Vartannat år, Föreningens, tillika styrelsens, ordförande för en tid av två år.
  b) Vartannat år en ledamot i styrelsen för en tid av två år. Vartannat år två ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  c) En suppleant i styrelsen för en tid av ett år.
  d) En revisor för en tid av två år.
  e) En revisorssuppleant för en tid av ett år.
  f) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
  g) Eventuella fyllnadsval för ordinarie ledamot och ordinarie revisor.
11. Presentation av budget och verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår.
12. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår.
13. Behandling av förslag från styrelsen och/eller medlem.
14. Utdelning av priser och utmärkelser.
15. Mötets avslutande.

Fråga om ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns med på föredragningslistan för mötet.

§ 24 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall lämnas in skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte Kallelsen skall med förslag till föredragningslista meddelas via anslagstavla i kanslilokal samt på föreningens hemsida.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 18, § 19 och § 20.

VALBEREDNINGEN

§ 25 Sammansättning och skyldigheter

Valberedningen består av tre ledamöter varav en utses till ordförande. Valberedningen väljs av årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningen skall senast 56 dagar före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.
Senast 14 dagar före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. Detta tillkännages via anslagstavla i kanslilokal samt på föreningens hemsida.

REVISORER

§ 26 Revision

Revisionsgruppen består av två ordinarie revisorer med mandattid på två år och en revisorssuppleant med mandattid på ett år.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty-relseprotokoll och övriga handlingar.
Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna verksamhets- och räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 21dagar före ordinarie årsmöte.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 35 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

§ 27 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, tre ledamöter och en suppleant. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Ordförande och ledamöter väljs av årsmötet på två år, suppleant väljs av årsmötet på ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig samt andra befattningar som behoven påkallar.
Då ordinarie ledamot har förhinder, inträder suppleant i dennes ställe.
Avgår eller avsätts styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa följande ordinarie årsmöte.

§ 28 Styrelsens skyldigheter

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens högsta beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, SSF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Styrelsen
Det är styrelsens särskilda skyldighet att:
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen (arbetsgivarfunktionen). Styrelsen äger rätt i denna fråga att besluta om tillsättning av Klubbdirektör att leda och ansvara för den dagliga driften och som löpande har att hålla styrelsen informerad. Klubbdirektör är adjungerad till styrelsen.
 • ansvara för och förvalta föreningens medel (förvaltningsfunktionen).
 • för föreningen gällande lagar och bindande bestämmelser iakttas och beslut verkställs (verkställande funktionen).
 • verkställa av årsmöte och extra årsmöte fattade beslut.
 • tillställa revisorerna räkenskaper jämte årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna anser erforderliga för att de skall kunna fullgöra sina skyldigheter, närhelst de begär dem.
 • förbereda årsmötet.
Ordföranden
Ordföranden är föreningens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut följs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

Sekreteraren och Ekonomiansvarig
Har inte annat beslutats är sekreteraren och ekonomiansvarig övergripande ansvariga för att nedan angivna uppgifter fullgörs.

Sekreteraren
Det är sekreterarens skyldighet att:
 • styrelsens sammanträden och föreningens möten förbereds.
 • protokoll över styrelsens sammanträden förs.
 • föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt övergripande ansvara för att föreningens historia dokumenteras och historiskt material är betryggande tillvarataget.
 • fattade beslut verkställs.
 • om styrelsen inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar.
 • att det årligen upprättas förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
Ekonomiansvarig
Det är ekonomiansvariges skyldighet att:
 • medlemsförteckning förs och att medlemmarna betalar beslutade avgifter.
 • föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl..
 • övergripande ansvara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet för föreningen att ha en ordnad bokföring som uppfyller gällande svensk lag.
 • det årligen upprättas balans- och resultaträkningar.
 • det utarbetas underlag för budget och budgetuppföljning.
 • föreningens skatter, avgifter och skulder och fordringar betalas i rätt tid.
 • att det upprättas och avges allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet.
 • det förs inventarieförteckning, inkluderande av föreningen förvärvade priser.
 • såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

§ 29 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Kallelse sändes till ledamöter, suppleanter och adjungerade.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid styrelsesammanträde har suppleant yttranderätt men inte rösträtt.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Reservation skall antecknas till protokollet.

§ 30 Överlåtande av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till verksamhet, kommitté, annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen.

TVIST

§ 31 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SSF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.
Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet.
 • Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.
 • Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.