Minskad ojämlikhet

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är "Leave No One Behind" och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna i samhället ökat. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

inkludering

I MKK arbetar vi aktivt för att ingen ska bli begränsad från att delta i vår verksamhet, att alla ska få samma möjligheter till att delta i vår verksamhet oavsett bakgrund.

Ur ett socioekonomiskt perspektiv har vi under flera år bedrivit ett arbete som i verksamheten, tillsammans med våra jämnlikhetspartners, möjliggör för 2500 barn att årligen få simundervisning gratis.

Vi har även etablerat ett samarbete med Majblomman som möjliggör för fler att mha av stöd delta i vår verksamhet.
 

Förebyggande värdegrundsarbete

Vi gör kontinuerligt förebyggande insatser med våra aktiva mot ojämnlikhet genom föreningens arbete med att skapa trygga idrottsmiljöer mha värdegrund och uppförandekod. 
I vår värdegrund är en central del alla människors lika värde, att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter. 
Detta gör vi genom att aktivt agera i enlighet med vår värdegrund och genom att prata i grupp och workshops om olika relaterade ämnen.  

Externa insatser för ökad jämlikhet

I andra sammanhang där vi som förening inte har den specialkompetens eller möjlighet till anpassningar av verksamheten som kan krävas i vissa sammanhang så försöker vi alltid att hjälpa behövande till organisationer eller instanser där de aktuella anpassningarna eller efterfrågade kompetensen finns. 
På samma sätt har MKK under flera år hjälpt och stöttat andra organisationer som saknat kompetens med att arrangera simtävlingar, t.ex under flera år varit stödfunktion till simtävlingarna på Malmö Open och nu 2022 varit stöd till arrangörerna av simtävlingarna på Special Olympics. 

Jämlikhetspartners