Fördjupade regler

Tävlingsarrangemang

401 Tävlingsarrangemang

401.1 Tävlingsarrangören har rätt att besluta i alla frågor, som enligt reglerna inte ska beslutas av tävlingsledare eller andra funktionärer och har rätt att uppskjuta tävlingar och lämna anvisningar i linje med tävlingsreglerna.

401.2 Vid OS, VM, Världscupen och andra FINA-tävlingar tillsätts funktionärer enligt FINA SW1.2.

401.2.1 Vid mästerskapstävlingar och internationella tävlingar ska minst följande funktionärer tjänstgöra:
 
 • Tävlingsledare: 1
 • Bitr tävlingsledare: 1
 • Bandomare: 2
 • Starter: 1
 • Speaker: 1
 • Vändningskontrollantledare: 2
 • Vändningskontrollant: 1/bana och kortsida
 • Tävlingssekreterare: 1
 • Tidavläsare: 1
 • Tävlingsassistent: 1
 • Tidtagarledare: 1
 • Tidtagare: 1/bana
 • Tävlingsläkare: 1

Vid andra simtävlingar bör minst följande funktionärer tjänstgöra:
 
 • Tävlingsledare: 1
 • Bitr. tävlingsledare: 1
 • Bandomare: 2
 • Starter: 1
 • Speaker: 1
 • Vändningskontrollant: 1/bana och kortsida
 • Tävlingssekreterare: 1
 • Tidavläsare: 1
 • Tidtagarledare: 1
 • Tidtagare: 1/bana
 • Måldomarledare (om erforderligt): 1
 • Måldomare (om erforderligt): 1/varannan bana (minst)

401.2.2 Om automatisk tidtagningsutrustning saknas kan denna ersättas med tidtagarledare, 3 tidtagare per bana och 2 ytterligare tidtagare.

401.2.3. Måldomarledare och måldomare kan användas när automatisk utrustning och/eller tre digitala klockor per bana inte används.

402 Funktionärer

402.1 Tävlingsledare:
 • 402.1.1 Tävlingsledaren ska ha oinskränkt kontroll och auktoritet över alla funktionärer, godkänna deras uppgifter och instruera dem avseende alla speciella omständigheter eller regler för tävlingen. Tävlingsledaren ska tillse att SSF regler följs och besluta i alla frågor som berör den aktuella tävlingen eller arrangemanget, som inte på annat sätt täcks av gällande regler.
 • 402.1.2 Tävlingsledaren kan när som helst ingripa i tävlingen för att försäkra sig om att tävlingsreglerna åtföljs och ska fatta avgörande beslut angående alla protester som rör den pågående tävlingen.
 • 402.1.3 Vid behov ska tävlingsledaren besluta om placering där måldomare används och tre digitala klockor/bana saknas. Automatisk tidtagningsutrustning, om sådan finns tillgänglig och fungerar, ska användas såsom anges i 413.
 • 402.1.4 Tävlingsledaren ska tillse att alla nödvändiga funktionärer finns på sina respektive platser för tävlingens genomförande. Tävlingsledaren kan utse ersättare för den som är frånvarande, inte kan fullgöra eller inte behärskar sin uppgift. Tävlingsledaren kan utse ytterligare funktionärer om så anses nödvändigt.
 • 402.1.5 Vid början av varje heat ska tävlingsledaren ge signal till simmarna med en serie korta visselsignaler som markerar att de ska ta av sig överdragskläder, följt av en lång visselsignal, som markerar att de ska ta plats på startpallarna (eller vid ryggsim och medleylagkapper att de omedelbart ska hoppa i vattnet). På en andra lång signal ska ryggsimmare och medleylag-simmare omedelbart inta startposition. När simmare och funktionärer är klara för start, ska tävlingsledaren med utsträckt arm ge tecken till startern, att startern nu har övertagit kontrollen över simmarna. Armen ska hållas kvar i utsträckt läge tills startsignal har avgivits.
 • 402.1.6 En diskvalifikation för start innan startsignalen avges måste iakttas och bekräftas av både starter och tävlingsledare.
 • 402.1.7 Tävlingsledaren ska diskvalificera alla simmare för överträdelse av reglerna, som tävlingsledaren själv observerar eller som rapporteras till tävlingsledaren av andra funktionärer.  Alla diskvalificeringar beslutas av tävlingsledaren.
 • 402.1.8 Tävlingsledaren har inte rätt att ändra ett av tävlingsläkaren fattat beslut om startförbud för simmare, vars deltagande bedöms som riskfyllt ur medicinsk synpunkt.

402.2 Kontrollrumsövervakare enligt FINA SW2.2.

402.3 Starter:
 • 402.3.1 Startern ska ha full kontroll över simmarna från det tävlingsledaren ger startern klartecken (402.1.5) tills loppet har börjat. Start ska ske i enlighet med regel 404.
 • 402.3.2 Startern ska rapportera en simmare, som fördröjer starten, avsiktligt inte lyder en order eller uppträder illa på annat sätt i samband med starten, men bara tävlingsledaren får diskvalificera en simmare för sådan fördröjning, avsiktlig olydnad eller dåligt uppförande.
 • 402.3.3 Startern har rätt att avgöra om en start är korrekt eller om heatet ska återkallas (p.g.a. störning, tekniskt fel eller dylikt). Om startern anser att starten inte varit korrekt ska startern återkalla den även efter det att startsignal har avgivits, utom när det är en felaktig start (tjuvstart). Även om startern anser starten vara korrekt kan tävlingsledaren fatta annat beslut.
 • 402.3.4 Vid start av loppet ska startern stå vid tävlingsbassängens ena långsida, inom ett område av ca 5 meter från startväggen, så att tidtagarna kan se och/eller höra startsignalen och simmarna kan höra signalen.

402.4 Tävlingsassistent:
 • 402.4.1 Tävlingsassistenten ska samla simmarna inför varje lopp.
 • 402.4.2 Tävlingsassistenten ska rapportera till tävlingsledaren om en simmare saknas inför loppet samt rapportera brott mot reklamreglerna.
 • 402.5 Vändningskontrollantledare
 • 402.5.1 Vändningskontrollantledaren ska tillse att vändningskontrollanterna fullgör sina uppgifter under tävlingen.
 • 402.5.2 Vändningskontrollantledaren ska ta emot vändningskontrollanternas rapporter om något regelbrott inträffar och ska omedelbart överlämna dem till tävlingsledaren.

402.6 Vändningskontrollant:
 • 402.6.1 En vändningskontrollant utses för varje bana vid tävlingsbassängens kortsidor.
 • 402.6.2 Varje vändningskontrollant ska kontrollera att simmarna följer gällande regler före, under och efter vändning samt vid målgång.
 • 402.6.3 Vid individuella tävlingar på 800 och 1500 m ska varje vändnings-kontrollant vid tävlingsbassängens start- och vändningssida hålla räkningen på antalet längder simmaren har fullgjort samt, genom att visa skyltar vid vändningssidan med udda nummer, hålla simmaren informerad om antalet resterande längder. Automatisk utrustning får användas, inklusive skylt under vattenytan.
 • 402.6.4 Varje vändningskontrollant vid tävlingsbassängens startsida ska avge varningssignal när två längder plus 5 m återstår till målgång för simmaren i individuella lopp på 800 och 1500 m. Varningssignalen kan bestå av visselsignal eller bjällra.
 • (Nationellt tillägg) Signalen upprepas efter vändningen till dess simmaren nått banlinans 5 m markering.
 • 402.6.5 Varje vändningskontrollant vid tävlingsbassängens startsida ska i lagkapp kontrollera växlingen, d.v.s. att den startande simmaren har kontakt med startpallen när föregående simmare berör väggen (410.11). När automatisk utrustning med överväxlingsplattor är tillgänglig ska denna användas i enlighet med 413.
 • 402.6.6 Vändningskontrollanterna ska rapportera varje regelbrott med angivande av gren, heat och bannummer samt felets art till bandomaren/ vändningskontrollantledaren, som omedelbart vidarebefordrar den undertecknade rapporten till tävlingsledaren.

402.7 Bandomare:
 • 402.7.1 Bandomare ska finnas på varje långsida av tävlingsbassängen.
 • 402.7.2 Varje bandomare ska försäkra sig om att reglerna för det aktuella simsättet följs samt bevaka vändningar och målgång för att bistå vändningskontrollanterna.
 • 402.7.3 Bandomaren ska skriftligen rapportera varje regelbrott med angivande av gren, heat och bannummer samt felets art till tävlingsledaren och underteckna rapporten.

402.8 Tidtagarledare:
 • 402.8.1 Tidtagarledaren ansvarar för tidtagningen och tilldelar tidtagarna deras platser och de banor de ska svara för. Tidtagarledaren ska bestämma antalet tidtagare för varje bana, tillse att extra tidtagare finns för notering av rekordtid/er och att ersättningsklockor, som sätts igång vid starten, är tillgängliga. När digitala klockor används bestäms både tid och placering av registrerad tid.
 • 402.8.2 Tidtagarledaren ska se till att registrerade tider antecknas och, om så behövs, kontrollera klockorna.
 • 402.8.3 Tidtagarledaren ska registrera eller kontrollera den officiella tiden för varje bana.

402.9 Tidtagare:
 • 402.9.1 Varje tidtagare ska ta tid på simmarna på den bana som tilldelats i enlighet med 411.3. Klockorna ska vara kontrollerade och godkända.
 • 402.9.2 Varje tidtagare ska starta klockan på startsignalen och stoppa den när simmaren på banan har slutfört sitt lopp. Tidtagarna kan instrueras av tidtagarledaren att registrera tider på mellandistanser i tävlingar längre än 100 m.
 • 402.9.3 Omedelbart efter loppet ska tidtagarna på varje bana registrera tiden enligt den instruktion de fått från tidtagarledaren och, om så begärs, lämna in klockorna för kontroll. Klockorna ska nollställas när tävlingsledaren blåser de korta signalerna inför följande lopp.

402.10 Måldomarledare (om erforderligt):
 • 402.10.1 Måldomarledaren ska tilldela varje måldomare dennes plats och ge de instruktioner som behövs för måldomarfunktionen.
 • 402.10.2 Efter loppet, ska måldomarledaren med ledning av måldomarnas bedömning fastställa resultat och placering samt omgående överlämna detta till tävlingsledaren och sekretariatet.
 • 402.10.3 När automatisk tidtagningsutrustning används för att döma ordningen i mål, ska måldomarledaren rapportera den av utrustningen registrerade ordningen i mål efter varje lopp.

402.11 Måldomare (om erforderligt):
 • 402.11.1 Måldomarna ska vara placerade (helst på upphöjd plats) i linje med målgången, där de alltid har fri sikt över tävlingsbassäng och målgång, såvida de inte sköter en automatisk tidtagningsutrustning på sina resp. banor genom att aktivera en knapp vid målgång.
 • 402.11.2 Efter varje lopp ska måldomarna bedöma och rapportera simmarnas placering enligt de uppdrag de har tilldelats.
 • 402.11.3 (Nationellt tillägg) I lagkapper när automatisk tidtagningsutrustning för kontroll av växlingar saknas ska måldomare också assistera som växlings-kontrollant.

402.12 Tävlingssekretariat:
 • 402.12.1 Tävlingssekreteraren ska efter varje lopp kontrollera tider och placeringar i varje lopp. Tävlingssekreteraren ska tillsammans med tävlingsledaren godkänna resultatlistan.
 • 402.12.2 Tävlingssekretariatet ska kontrollera strykningar efter försök eller finaler, föra in resultat på officiella listor, upprätta en förteckning över alla nya rekord samt föra poängberäkning, när sådan förekommer.

402.13 Funktionärers beslutsfattande

402.13.1 Funktionärerna ska fatta sina beslut självständigt och oberoende av varandra, såvida inte annat föreskrivs av tävlingsreglerna.

Seedning

403 Seedning av heat, semifinaler och finaler

Antalet heat i en tävling fastställs med hänsyn till antalet deltagare och antalet banor, varvid uppdelningen/seedningen ska ske i så få heat som möjligt Anmälda deltagare, som veterligen inte kommer att ställa upp, ska strykas före heatindelningen.

Vid mästerskapstävlingar (se även regel 308 och 318) samt större nationella och internationella tävlingar ska startordningen i försöksheat och semifinaler bestämmas genom heatindelning och seedning enligt följande:

403.1 Försök

403.1.1 De bästa resultaten uppnådda under angiven kvalificeringsperiod ska lämnas in (på sätt som anges i tävlingsinbjudan) och listas i tidsordning av tävlingsarrangören. Simmare utan anmäld tid placeras sist i listan. Placering av simmare med identiska tider eller av mer än en simmare utan tid ska avgöras genom lottning. Simmare placeras i banor enligt förfarandet i 403.1.2 nedan. Simmare placeras i försöksheat enligt anmälda tider på följande sätt:
 • 403.1.1.1 om en gren simmas endast i ett heat, ska det seedas som en final och simmas under finalpasset.
 • 403.1.1.2 om en gren simmas i två heat ska den snabbaste simmaren seedas i det andra heatet, den näst snabbaste i första heatet, den därnäst snabbaste i andra heatet, den därefter i första heatet osv.
 • 403.1.1.3 om tre heat förekommer, utom vid 400 m, 800 m och 1500 m, ska den snabbaste simmaren placeras i tredje heatet, den näst snabbaste i andra heatet, den därnäst snabbaste i första heatet. Den fjärde i tidsordning ska placeras i tredje heatet, den femte i andra heatet, den sjätte i första heatet och den sjunde i tredje heatet osv.
 • 403.1.1.4 om fyra eller fler heat förekommer, utom vid 400 m, 800 m och 1500 m, ska de tre sista heaten i grenen seedas i enlighet med punkt 403.1.1.3 ovan. Heaten före de tre sista heaten ska bestå av de näst snabbaste simmarna, heat före de sista fyra heaten ska innehålla de därnäst snabbaste simmarna osv. Banor ska fördelas i ordningen bästa till sämsta tid inom varje heat i enlighet med vad som anges i punkt 403.1.2 nedan.
 • 403.1.1.5 Vid 400 m, 800 m och 1500 m ska de två sista heaten seedas i enlighet med punkt 403.1.1.2.
 • 403.1.1.6 Undantag: om två eller fler heat förekommer i en gren, ska minimum tre simmare seedas i varje försöksheat, men ytterligare strykningar kan minska antalet simmare i sådana heat till färre än tre.
 • 403.1.1.7 Vid tillgång till en 10-banors bassäng och det skulle registreras samma tid för 8:e plats till final i grenarna 800 m och 1500 m frisim används bana 9 i finalen varvid lottning sker för banorna 8 och 9. Skulle det registreras tre lika tider för 8:e plats till final används bana 9 och 0 i finalen varvid lottning sker för banorna 8, 9 och 0.
 • (Nationellt tillägg) Samma gäller för 200 m och 400 m oavsett simsätt.
 • 403.1.1.8 Förutom vid 10-banors bassäng gäller regel 403.2.3.

403.1.2 Förutom vid 50-metersgrenar i 50 m bassäng ska banorna (med bana 1, resp. 0 för 10-banorsbassäng, på högra sidan av bassängen sett från startsidan) fördelas genom att den snabbaste simmaren eller laget placeras på mittbanan i en bassäng med ojämnt antal banor eller på bana 3 eller 4 i bassänger med resp 6 eller 8 banor. I en 10-banorsbassäng ska den snabbaste simmaren placeras på bana 4. Simmaren med näst snabbaste tiden ska placeras till vänster därom, därefter ska de andra placeras alternerande mellan till höger och till vänster i enlighet med uppnådda tider. Simmare med identiskt lika tider ska tilldelas sina banor efter lottning i enlighet med den förut angivna ordningen.

403.1.3 Vid 50-metersgrenar i 50 m bassäng ska loppen simmas enligt tävlingsledarens beslut antingen från den ordinarie startsidan eller från vändningssidan beroende på sådana faktorer som förekomsten av automatisk tidtagningsutrustning, starterns plats, säkerhet osv. Tävlingsledningen bör upplysa simmarna om sitt beslut i god tid före grenens början. Oberoende av vilket håll tävlingen simmas ska simmarna seedas på samma banor som de skulle ha simmat på om såväl start som mål hade varit från startsidan.

403.2 Semifinaler och Finaler

403.2.1 I semifinaler ska heaten fördelas i enlighet med 403.1.1.2.

403.2.2 När försökstävlingar inte behövs, ska banorna fördelas enligt 403.1.1.2 ovan. När försökstävlingar eller semifinaler har förekommit ska banorna fördelas enligt 403.1.2 baserat på de uppnådda tiderna i försökstävlingen eller semifinalen.

403.2.3 I händelse av att simmare från samma eller olika heat får samma tid registrerad för sista plats till resp final eller semifinal, ska omsimning ske för att avgöra vilken eller vilka simmare som ska gå vidare till endera finalen eller semifinalen. Sådan omsimning ska äga rum efter det alla berörda simmare avslutat sina försökstävlingar och vid en tidpunkt enligt överenskommelse mellan tävlingsledning och berörda. Vid semifinaltävlingar som avgörs i samma pass som respektive finaltävling, ska vid lika tid mellan två simmare, deras respektive i försökstävlingen uppnådda tider avgöra vem av dem som går till final. Vid eventuell lika tid i försökstävlingarna ska avgöras genom lottdragning vem av dem som går till final.

403.2.4 När en eller flera simmare stryker sig från en semifinal eller finaltävling, ska reserver kallas i den ordning de placerat sig i försökstävlingarna. Tävlingen eller tävlingarna måste seedas om och nya startlistor utdelas innehållande ändringar eller ersättare såsom föreskrivits i punkt 403.1.2.

403.2.5 Simmare som ska delta i försök, semifinal eller final ska anmäla sig i ”callroom” enligt arrangörens bestämmande. I övrigt se FINA SW 3.2.5.

403.3 Vid andra tävlingar sker heat- och banindelning med ledning av anmälningstiderna, så att de simmare som har de bästa anmälningstiderna placeras i det sista heatet. Seedning sker enligt 403.1.2 ovan. Lottdragningssystem får även användas för att fördela banor. 

Simregler

404 Start

404.1 Starten i frisim, bröstsim och fjärilsim och individuell medley ska ske med huvudhopp. På tävlingsledarens långa signal (se 402.1.5) ska simmarna ta plats på startpallarna och stanna där. På starterns kommando "På era platser" ska de omedelbart inta startställning med åtminstone en fot på startpallens främre kant. Händernas läge är utan betydelse. När alla simmare är stilla, ska startern avge startsignal.

404.2 Starten i ryggsim och medleylagkapp ska ske från vattnet. På tävlingsledarens första långa signal (se 402.1.5) ska simmarna omedelbart hoppa i vattnet. På tävlingsledarens andra långa signal ska simmarna utan onödigt dröjsmål inta startställning. När alla simmare intagit startställning ska startern avge kommandot "På era platser". När alla simmare är stilla ska startern avge startsignal.

404.3 Vid internationella tävlingar ska kommandot ”På era platser” avges på engelska ”Take your marks” och startsignalen ska ges genom flera högtalare, monterade en vid varje startpall.

404.4 Om en simmare startar innan startsignalen avgivits, ska denne diskvalificeras. Om startsignalen ljuder innan diskvalifikation meddelats, ska loppet fortsätta och den eller de simmare, som startat för tidigt, diskvalificeras efter loppets genomförande. Om anledning till diskvalifikation upptäcks innan startsignalen, ska signalen inte avges, utan de resterande simmarna ska återkallas och starta på nytt. Tävlingsledaren repeterar startproceduren med början från den första långa signalen (den andra för ryggsim) se regel 402.1.5.

404.5 Signal för återkallande av heat (vid felaktig start p.g.a. tekniskt fel etc.) när startsignal har avgivits, ska vara densamma som startsignalen, men upprepad samtidigt som stopplinan sänks. Alternativt ska tävlingsledaren blåsa i sin visselpipa, vilket ska åtföljas av starterns startsignal (upprepad) och sänkning av stopplinan.
 
405 Frisim

405.1 Med "frisim" i ett frisimslopp menas att simmaren får använda sig av vilket simsätt som helst. I individuell medley eller medleylagkapp avser termen "frisim" varje annan stil än simsätten ryggsim, bröstsim eller fjärilsim.

405.2 Vid vändning och målgång måste simmaren beröra väggen med någon del av kroppen.

405.3 Någon del av simmaren måste bryta vattenytan under hela loppet, förutom att det är tillåtet för simmaren att vara helt under vattenytan under vändning och upp till, men inte mer än, 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste huvudet ha brutit vattenytan.

406 Ryggsim

406.1 Före startsignalen ska simmarna inta startställning med ansiktet mot startväggen och båda händerna om starthandtagen. Att stå i eller på skvalprännan eller böja tårna över skvalprännekanten är förbjudet. När en justerbar ryggsimsplattform används måste tårna på bägge fötterna vara i kontakt med väggen eller tidtagningsplattan. Det är förbjudet att böja tårna över kanten på tidtagningsplattan.

406.2 När en justerbar ryggsimsplattform används ska vändningskontrollanten på startsidan montera den före och ta bort den efter start.

406.3 Vid startsignal och efter vändning ska simmaren göra avspark och simma i ryggläge under hela loppet utom under utförande av vändning, som fastställs i regel 406.5. Det normala ryggläget kan innehålla en kroppsrörelse upp till men ej inkluderande 90 grader från horisontalplanet. Huvudets läge är utan betydelse.

406.4 Någon del av simmaren måste bryta vattenytan under hela loppet. Det är tillåtet för simmaren att vara helt under vattenytan under vändning och 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste huvudet ha brutit vattenytan.

406.5 Under vändning måste någon del av simmarens kropp beröra väggen. Under vändning får axlarna vändas över vertikalplanet till bröstläge, varefter ett omedelbart kontinuerligt enarmsdrag eller ett omedelbart kontinuerligt tvåarmsdrag får användas för att påbörja vändningen. Simmaren måste ha återvänt till ryggläge, när simmaren lämnar väggen.

406.6 Vid målgång måste simmaren beröra väggen i ryggläge.

407 Bröstsim

407.1 Efter start och efter varje vändning får simmaren ta ett armtag ända bak till benen, under detta armtag får simmaren befinna sig under vattenytan. När som helst före det första bröstbentaget efter start och efter varje vändning är en fjärilskick tillåten.

407.2 Från första armtagets början efter start och efter varje vändning ska kroppen hållas i bröstläge. Det är inte tillåtet att rulla över i ryggläge vid något tillfälle utom vid vändning, där simmaren efter att ha vidrört väggen får vända på valfritt sätt, men kroppen måste ha bröstläge när simmaren lämnar väggen. Från start och under hela loppet ska varje simtag bestå av ett armtag och ett bentag i den ordningen. Alla armrörelser ska vara liksidiga och i samma horisontella plan utan avvikande rörelser.

407.3 Händerna ska föras framåt tillsammans från bröstet i, under eller över vattenytan. Armbågarna ska vara under vattenytan utom under sista simtaget före vändning och målgång. Händerna ska föras tillbaka i eller under vattenytan. Händerna får inte föras bakom höftlinjen utom under det första simtaget efter start och vändning.

407.4 Under varje fullständigt simtag måste någon del av simmarens huvud bryta vattenytan. Huvudet måste bryta vattenytan innan händerna vänds inåt i den vidaste delen av andra simtaget. Alla benrörelser ska vara liksidiga och i samma horisontella plan utan avvikande rörelser.

407.5 Fötterna måste vändas utåt i den drivande benrörelsen. Alternerande rörelser eller nedåtgående fjärilskickar är inte tillåtna, med undantag för vad som sägs i 407.1. Att bryta vattenytan med fötterna är tillåtet om det inte följs av en nedåtgående fjärilskick.

407.6 I varje vändning och i målgång ska handisättning göras med båda händerna åtskilda och samtidigt i, över eller under vattenytan. Vid sista simtaget före vändning och i målgång är ett armtag som inte följs av ett bentag tillåtet. Huvudet får vara under vattenytan efter sista armtaget före handisättning förutsatt att det bryter vattenytan någon gång under det sista fulla eller delvis utförda simtaget före handisättningen.

408 Fjärilsim

408.1 Från första armtagets början efter start och efter varje vändning ska kroppen hållas i bröstläge. I undervattensläge är fjärilskick på sidan tillåtet. Det är inte tillåtet att rulla över i ryggläge vid något tillfälle utom vid vändning, där simmaren efter att ha vidrört väggen får vända på valfritt sätt, men kroppen måste ha bröstläge när simmaren lämnar väggen.

408.2 Båda armarna ska föras framåt liksidigt och samtidigt över vattenytan och föras bakåt samtidigt under vattenytan under hela loppet.

408.3 Alla upp- och nedgående rörelser med benen ska vara samtidiga. Benen eller fötterna behöver inte vara på samma nivå, men inga rörelser som ändrar benens eller fötternas inbördes läge är tillåtna. Bröstbentag är inte tillåtet.

408.4 Vid varje vändning och vid målgång ska handisättningen göras med båda händerna åtskilda och samtidigt i, över eller under vattenytan.

408.5 Vid start och vändning har simmaren rätt att utföra en eller flera fjärilskickar och ett armdrag under vattenytan, vilket måste föra simmaren upp till vattenytan. Det är tillåtet för simmaren att vara helt under vattenytan under vändning och upp till, men inte mer än, 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste huvudet ha brutit vattenytan. Simmaren måste stanna kvar i ytläge till nästa vändning eller målgång.

409 Medley

409.1 I individuell medley simmas simsätten i följande ordning: Fjärilsim, Ryggsim, Bröstsim och Frisim. Varje simsätt ska utgöra en fjärdedel av distansen.

409.2 I medleylagkapp simmas simsätten i följande ordning: Ryggsim, Bröstsim, Fjärilsim och Frisim.

409.3 Varje simsätt måste avslutas i enlighet med vad som gäller för aktuellt simsätt.

410 Loppet

410.1 I varje individuellt lopp får bara simmare av samma kön delta.

410.2 En simmare, som simmar ensam, måste fullfölja hela distansen för att bli förklarad som vinnare. Se dock särbestämmelserna avseende mästerskapstecken vid SM och DM (regel 309 och 316).

410.3 En simmare måste simma och slutföra loppet på samma bana som starten skedde.

410.4 I alla lopp måste simmaren vid vändning beröra tävlingsbassängens vändningssida. Vändningen måste göras från väggen. Det är inte tillåtet att ta sats från eller steg på bassängbotten.

410.5 Att stå på botten under frisimslopp eller under frisimssträckan i medleytävling orsakar inte diskvalifikation, men simmaren får inte gå.

410.6 Att dra i banlinorna är inte tillåtet.

410.7 Deltagare, som hindrar annan simmare genom att simma över på annan bana eller på annat sätt, ska diskvalificeras. Om felet är avsiktligt, ska tävlingsledaren rapportera händelsen till SDF eller SSF för bestraffning samt till den felandes förening.

410.8 Simmaren får inte använda något hjälpmedel eller simdräkt, som kan öka hastigheten, flytförmågan eller uthålligheten under en tävling (t ex handskar med simhud, simfötter, fenor, gummiband eller vidhäftande ämnen etc). Simglasögon får användas. Ingen form av tejp på kroppen är tillåten om den inte är medicinsk motiverad och godkänd av tävlingsläkare eller motsvarande.

410.9 En simmare, som inte deltar i loppet, men går i vattnet under ett pågående lopp innan alla simmare fullbordat heatet, ska uteslutas från sin nästa start i tävlingen.

410.10 Varje lagkappslag ska bestå av fyra simmare. Mixad lagsimning är tillåten. I en sådan lagsimning ska ett lag bestå av två herrar och två damer. Sträcktider uppnådda i en mixad lagsimning kan inte användas som rekord- eller anmälningstider.

410.11 Om i lagkappsimning en simmares fötter tappar kontakten med startpallen innan föregående simmare i laget berört väggen ska laget diskvalificeras.

410.12 Lagkappslag ska diskvalificeras om en lagmedlem, annan än den i laget som är aktuell att fullfölja sin sträcka, går i vattnet innan alla deltagande lag gått i mål.

410.13 Medlemmarna i ett lagkappslag och startordningen dem emellan måste utses före loppet. En lagkappssimmare får endast tävla en gång i ett lopp. Sammansättningen av ett lagkappslag får ändras mellan försök och finaler. Om ett lag inte simmar enligt anmäld startordning medför detta diskvalifikation. Ersättare får endast användas i händelse av akut medicinska skäl.

410.14 Simmare, som har fullbordat sitt lopp eller sin distans i en lagkappssimning, måste lämna tävlingsbassängen så fort som möjligt utan att hindra någon av de simmare, som ännu inte avslutat loppet. I annat fall ska den hindrande simmaren och lagkappslaget diskvalificeras.

(Nationellt tillägg) Diskvalificeras ett lagkappslag, utesluter detta även lagdeltagarna från fortsatt start i samma tävlingsgren under annan beteckning.

410.15 Skulle ett fel hindra en simmares avancemang, ska tävlingsledaren ha rätt att tillåta simmaren att tävla i nästa heat eller, om felet inträffar i en finaltävling eller i sista heatet, kan tävlingsledaren beordra att detta simmas om.

410.16 Farthållningshjälp (pace-making) är inte tillåtet och anordningar, som tjänar samma ändamål får inte heller användas.

Tidtagning och tidtagningsutrustning

411 Tidtagning

411.1 Skötseln av automatisk tidtagningsutrustning ska ske under ledning av utsedda funktionärer. Tider noterade med automatisk utrustning ska användas för att bestämma alla placeringar och tider på varje bana. Placeringar och tider, som bestäms på det sättet, ska ha företräde framför tidtagares beslut. Om den automatiska utrustningen inte fungerar eller att det klart framgår att utrustningen fungerat felaktigt eller att simmaren inte har lyckats aktivera utrustningen ska tidtagarnas noteringar vara de officiella. (se 413.3).

411.2 När automatisk utrustning används ska resultatet anges i hundradelar av en sekund. När utrustningen anger resultatet i tusendelar av en sekund ska den tredje siffran inte noteras och inte heller användas för att bestämma tid och placering. Om flera simmare har fått samma tid i hundradelar av en sekund, ska de få samma placering. Tider på elektrisk resultattavla ska endast anges med hundradelar av en sekund.

411.3 Varje tidtagningsutrustning, som stoppas av en funktionär, ska anses vara en klocka. Alla klockor måste vara godkända av tävlingsarrangören. Manuell tid noteras i hundradelar av en sekund. När automatisk utrustning inte används ska den officiella tiden bestämmas på följande sätt:
 • 411.3.1 om två av de tre klockorna visar samma tid är detta den officiella tiden.
 • 411.3.2 om alla tre klockorna visar olika tider utgör den mellersta tiden den officiella tiden.
 • 411.3.3 om bara två av tre klockor fungerar utgör medelvärdet av de noterade tiderna den officiella tiden.

411.4 Om en simmare diskvalificeras ska detta anges i resultatlistan. Tid eller placering ska inte anges eller tillkännages.

411.5 Vid diskvalifikation i lagsimning ska godkända mellantider före diskvalifikationen noteras i den officiella resultatlistan.

411.6 Alla tillgängliga 50 m och 100 m mellantider ska registreras och noteras i den officiella resultatlistan för den första simmaren i lagkappslag.

412 Manuell tidtagning (Nationellt tillägg)

412.1 Om automatisk tidtagningsutrustning inte används och tidtagning inte heller sker med 3 klockor/bana ska simmaren få sin relativa placering genom måldomarnas beslut.

412.2 När tidtagning sker med tre klockor och alla visar olika tider utgör den mellersta tiden den officiella tiden. Om två av de tre klockorna visar samma tid är detta den officiella tiden.

412.3 När tidtagning sker med två klockor och de visar olika tider, ska den officiella tiden vara medelvärdet av de båda registrerade tiderna.

412.4 När tidtagning sker med endast en klocka är detta den officiella tiden, men denna tid kan inte godkännas som rekord (regel 331).

412.5 Om de av tidtagarna registrerade tiderna inte överensstämmer med den ordningsföljd, som fastställts av måldomarna, ska simmarna få samma tid samt måldomarnas utslag gälla. Denna tid ska vara medeltalet av samtliga tider som registrerats på de berörda simmarna. Tid som bestäms på detta sätt, ska markeras ’’Tävlingsledarens beslut” eller ”TLB’’ och kan inte godkännas som rekord (regel 331).

413 Användning av automatisk tidtagningsutrustning

413.1 När automatisk tidtagningsutrustning används vid tävling, ska placeringar och tider samt lagkappsväxlingar bedömda med sådan utrustning gälla framför tidtagarnas beslut.

413.2 När den automatiska utrustningen inte registrerar placering och/eller tid för en eller flera simmare i ett lopp:
 • 413.2.1 registreras alla tillgängliga automatiska tider och placeringar.
 • 413.2.2 registreras alla manuella tider och placeringar.

413.2.3 Den officiella placeringen bestäms på följande sätt:
 • 413.2.3.1 en simmare med en automatisk tid och placering ska behålla sin relativa placering vid en jämförelse med de andra simmarna, som har automatisk tid och placering.
 • 413.2.3.2 en simmare, som inte har en automatisk placering, men som har en automatisk tid, får sin relativa placering genom en jämförelse mellan simmarens automatiska tid med de automatiska tiderna för de andra simmarna.
 • 413.2.3.3 en simmare, som varken har automatisk placering eller automatisk tid, får sin relativa placering genom den tid som registrerats av den halvautomatiska utrustningen (back-up) eller av tre klockor.

413.3 Den officiella tiden bestäms på följande sätt:
 • 413.3.1 för alla simmare med automatisk tid, utgör den tiden den officiella tiden.
 • 413.3.2 den officiella tiden för alla simmare, som saknar automatisk tid, är den tid som bedöms med tre klockor eller den halvautomatiska utrustningen (back-up).

413.4 Den relativa slutställningen för samtliga heat i en gren bestäms på följande sätt:
 • 413.4.1 den relativa placeringen av alla simmare bestäms genom att jämföra deras officiella tider.
 • 413.4.2 om två eller flera simmare har samma officiella tid ska de få samma relativa placering.

Tävlingsbassängen

414 Tävlingsbassängen

414.1 Bassängen ska vara rätvinklig med startplats, vändningsväggar och mål tydligt markerade.

414.2 Väggarna vid vändning och mål ska vara lodräta, parallella, släta, utan utsprång och ha en halkfri yta ned till ett djup av 0,80 m samt ha ett djup på minst 1,10 m under vattenytan samt en höjd av minst 0,30 m ovan vattenytan.

414.3 Skvalprännor får finnas på tävlingsbassängens alla fyra sidor.

414.4 Om skvalprännor av överrinningstyp är installerade ska kortsidorna förses med vändningsbrätten, som möjliggör fastsättning av målplattor upp till 0,30 m ovanför vattenytan, för att säkerställa riskfri vändning och målgång.

414.5 Varje bana ska ha en bredd av minst 2,50 m med ett utrymme av minst 0,20 m utanför de yttersta banorna. Varje bana ska på båda sidor till hela sin längd begränsas av banlinor med flöten tätt intill varandra. Det får inte vara mer än en banlina mellan varje bana. Banlinorna ska ha en diameter av 0,10-0,15 m. De ska vara infällt fästade i väggen i höjd med vattenytan. Banlinorna bör ha följande färger:
 • Två gröna banlinor för banorna 1 och 8
 • Fyra blå banlinor för banorna 2, 3, 6 och 7
 • Tre gula banlinor för banorna 4 och 5.
Varje banlina ska från vardera väggen och 5,0 m ut i bassängen ha röd färg. Vid 15,0 m från vardera kortväggen och i 50 m bassänger dessutom vid 25,0 m ska på varje banlina finnas en tydlig markering som i färg avviker från banlinans färg i övrigt.

414.6 Markeringar ska finnas på bassängens båda långsidor 15,0 m från vardera  kortväggen.

414.7 Startpallar ska vara fasta och inte ha någon fjädrande effekt. Startpallarnas höjd över vattenytan får vara lägst 0,50 m och högst 0,75 m. Pallarnas yta ska vara minst 0,50 x 0,50 m och belagd med halkfritt material samt ha en lutning av högst 10 grader. Startpallen kan ha en justerbar bakre avstampsplatta.  Startpallarna ska vara konstruerade så att simmaren vid start från pallen kan greppa om startpallens framkant och på sidorna. Handtag som används vid start från startpall kan monteras på startpallens sidor. Handtag för ryggsimstart ska placeras 0,30-0,60 m över vattenytan, både horisontellt och vertikalt. De måste vara parallella med bassängväggen och får inte skjuta ut utanför denna. Startpallarna ska vara konstruerade så att de tillåter handgrepp på framsidan och sidorna.

414.8 Varje startpall ska vara tydligt numrerad på alla fyra sidorna, väl synligt för funktionärerna, med nr 1 alt. 0 längst till höger från startplatsen räknat. Bannumrering får finnas på målplattornas övre del.

414.9 Vid ryggsimsvändningar ska flagglinor vara spända tvärs över tävlingsbassängen 5,0 m från vardera kortsidan 1,80 m över vattenytan.

414.10 En justerbar startplattform för ryggsim kan användas.
 • Tvärslån ska kunna justeras från 4 cm över till 4 cm under vattenytan
 • Tvärslån ska ha en längd av minst 65 cm
 • Tvärslån ska vara 8 cm hög, 2 cm bred och ha en lutning på 10 grader

414.11 15,0 m framför startbryggan ska en lina vara spänd tvärs över tävlingsbassängen mellan två stolpar på en höjd över vattenytan av minst 1,20 m. Linan ska vara uppfäst med en snabbutlösningsmekanism. När linan aktiverats ska den effektivt täcka samtliga banor.

414.12 I tävlingsbassänger med uppvärmt vatten ska vattnet under tävling ha en temperatur av 25º-28º C.

414.13 På tävlingsbassängens botten ska banornas mittlinjer markeras med 0,25 m ±0,05 m breda linjer i en från bottenfärgen tydligt avvikande mörk färg. Varje sådan linje ska sluta
2,0 m från ändsidorna med en 1,0 m lång tvärlinje i samma färg. Ändväggarna ska förses med liknande mittlinjer från tävlingsbassängkanten till botten med en 0,50 m lång tvärlinje med centrum 0,30 m under vattenytan. Om helautomatisk tidtagnings- och målbedömningsutrustning används ska målplattorna ha samma linjemarkering. I 50 m bassänger byggda efter 1 januari 2007 ska på varje banas mittlinje placeras en 0,5 m lång tvärlinje 15 m från vardera ändväggen.

414.14 Bestämmelser om konstruktion och mått för simanläggningar vid VM – utom VM för Masters – OS och andra FINA-tävlingar enligt FINA FR 1-3.

414.15 Vid nationella tävlingar ska tävlingsbassängen ha en längd av 50,0 m eller 25,0 m. Bassängens längd får i varje bana avvika från angivet mått inom intervallet 0,00 till +0,03 m i varje punkt från 0,3 m över till 0,8 m under vattenytan. Bassängen ska ha sådan längd att den har erforderlig längd även då målgångsplattor monterats på båda kortsidorna. Antalet banor ska vara minst 8 med en minsta bredd av 2,50 m. Utanför bana 1 och 8 ska det finnas ett utrymme om minst 0,20 m. I en bassäng med startpallar ska vattendjupet på startsidan vara minst 1,8 m inom ett avstånd av 1,0-6,0 m från startväggen. Vattendjupet i övriga delar av bassängen ska vara minst 1,1 m.

414.16 Ljusstyrkan vid startpallarna och vid vändningsväggen ska uppgå till minst 600 lux.

414.17 Sanktionsgivare, enligt regel 221, kan meddela dispens från vad som föreskrivs i denna regel punkterna 1-13 samt 15-16 avseende banbredd och antal banor i bassänger av 25 m och 50 m längd. Se dock inskränkningar i regel 303.

415 Funktioner hos hel- och halvautomatisk tidtagningsutrustning

415.1 Automatisk och halvautomatisk (415.5) tidtagningsutrustning ska registrera varje simmares uppnådda tid och bestämma den relativa placeringen i ett lopp. Målbedömning och tidtagning ska ske med två decimaler (1/100 av en sekund). Utrustningen får inte störa simmarens starter, vändningar eller tävlingsbassängens avrinningssystem.

415.2 Utrustningen ska:
 • 415.2.1 sättas igång av startern.
 • 415.2.2 om möjligt inte ha några synliga sladdar runt tävlingsbassängen.
 • 415.2.3 kunna visa all registrerad information i plats- och banordning.
 • 415.2.4 vara försedd med lättläst digital avläsning av en simmares tid.
415.3 Starthjälpmedel

415.3.1 Startern ska ha en mikrofon för muntliga kommandon.

415.3.2 Om startpistol användes, ska den vara utrustad med en överföringsanordning.

415.3.3 Både mikrofon och överföringsanordning bör vara kopplade till högtalare vid startpallen, varifrån både starterns kommando och signal kan höras likvärdigt och samtidigt av varje simmare.

415.4 Målplattor för automatisk utrustning

415.4.1 Plattornas minimimått:

Banans bredd: 2,5 m
Målplattans:
 • Storlek: 2,4 x 0,9 m
 • Tjocklek: max 0,01 m
 • Placering: 0,3 m över vattenytan - 0,6 m under vattenytan

Banans bredd: Annan
Målplattans:
 • Storlek: max 0,15 m smalare än banbredden
 • Tjocklek:max 0,01 m
 • Placering: 0,3 m över vattenytan - 0,6 m under vattenytan 

415.4.2 Tolerans - När plattorna är installerade får tävlingsbassängens längd inte understiga 25,0 resp. 50,0 m. Plattorna ska sättas fast mitt i banan. De får vara portabla, så att det är möjligt att flytta dem när tävling inte pågår.

415.4.3 Känslighet - Plattornas känslighet ska vara sådan att de inte kan aktiveras av vattnets rörelser, men av en lätt handberöring. De bör vara känsliga även på överkanten.

415.4.4 Märkning - Märkning på plattorna ska överensstämma med den linjemarkering som finns i tävlingsbassängen. Plattornas kanter bör vara svartmålade till en bredd av 0,025 m.

415.4.5 Säkerhet - Plattorna ska vara säkrade mot risk för elektriskt överslag. De får inte ha skarpa kanter.

415.5 Med halvautomatisk utrustning ska målgången registreras med knappar, som aktiveras av tidtagare när simmaren berör väggen.

415.6 Minst följande funktioner är väsentliga för automatisk utrustning:
 • 415.6.1 Skrivremsa för all information.
 • 415.6.2 Resultattavla för åskådare.
 • 415.6.3 Växlingskontrollutrustning på hundradel.
 • 415.6.4 Automatisk längdräkning.
 • 415.6.5 Avläsning av mellantider.
 • 415.6.6 Minnesfunktion.
 • 415.6.7 Rättelse vid felaktig isättning (målgång/vändning).
 • 415.6.8 Möjlighet till automatisk övergång till batteridrift.

415.7 Nödvändiga funktioner vid OS och VM, enligt FINA FR 4.7.

415.8 Halvautomatisk utrustning kan användas som ”back-up” för den automatiska utrustningen vid FINA- eller andra större tävlingar om det finns tre knappar/bana, vilka sköts av var sin funktionär (och i så fall behövs inte måldomare). Vändningskontrollant kan sköta en av knapparna.